Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY PÓŁMARATONU WIĄZOWSKIEGO

Urząd Gminy Wiązowna zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Półmaratonu Wiązowskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Półmaraton Wiązowski.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Trzaska.
 • E-mail: i.trzaska@wiazowna.pl
 • Telefon: 22 512 58 33

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Sekretarz Gminy Wiązowna
 • Adres: Urząd Gminy Wiązowna
  ul. Lubelska 59
  05-462 Wiązowna
 • E-mail: a.roslaniec@wiazowna.pl
 • Telefon: 22 512 58 03

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Gminy Wiązowna prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od strony ul. Lubelskiej, do którego prowadzą tylko schody oraz wejście boczne, które znajduje przy parkingu na tyłach budynku urzędu. Do wejścia bocznego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne przeznaczone jest dla pracowników urzędu i zabezpieczone zostało czytnikiem kart. Goście mogą skorzystać z wejścia używając domofonu umieszonego na ścianie po prawej stronie drzwi.

Biuro Obsługi Mieszkańców znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Budynek nie posiada obszarów kontroli.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest jedynie korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy, ani platformy przy schodowej. Na I i  II piętro budynku prowadzą dwie klatki schodowe – na wprost wejścia głównego, oraz po lewej stronie od wejścia bocznego.

Przed budynkiem od strony wejścia głównego wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla 2 pojazdów. Na wprost podjazdu dla wózków, przy wejściu bocznym znajduje się jedno miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

W Urzędzie Gminy Wiązowna nie posiadamy pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Jeden pracownik urzędu został przeszkolony i posiada umiejętności komunikacyjne w polskim języku migowym na poziomie A1.