faq

Deklaracja dostępnośći

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY PÓŁMARATONU WIĄZOWSKIEGO

Urząd Gminy Wiązowna zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Półmaratonu Wiązowskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Półmaraton Wiązowski.

Status pod względem zgodności z ustawą

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-02,
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację zaktualizowano dnia: 2023-11-30.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Trzaska
 • e-mail: i.trzaska@wiazowna.pl
 • tel: + 48 22 512 58 33

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Sekretarz Gminy Wiązowna Adres: Urząd Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59 05-462 Wiązowna

tel: + 48 22 512 58 03 e-mail: a.roslaniec@wiazowna.pl

Dostępność architektoniczna

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

ID tej strony to: 77